A Partiumi Keresztény Egyetem Alumni Szabályzata

    A Partiumi Keresztény Egyetem ALUMNI szabályzata

Nagyvárad – 2013

 

A Partiumi Keresztény Egyetem (továbbiakban: Egyetem) Szenátusa az Egyetem és intézményi elődje, a Sulyok  István  Református  Főiskola  tanszékein  végzett  hallgatók,  valamint  az  Egyetemmel  és intézményi elődjével korábban  jogviszonyban  álló  oktatók,  kutatók  és  művészek  és  az  Egyetem jelenlegi hallgatói, oktatói, kutatói és művészei közötti kapcsolattartás intézményesített kereteinek biztosítására az alábbi szabályzatot alkotja.

 

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. §

 

(1)       Az Egyetem és intézményi elődje, valamennyi olyan volt hallgatója, volt oktatója, kutatója, művésze aki az Egyetemmel való intézményesített kapcsolattartás érdekében a jelen szabályzat szerinti regisztrációt megteszi, valamint az   Egyetem   jelenlegi   oktatói,   kutatói,   nem   oktató-kutató   közalkalmazottai, együttműködő művészei a PKE ALUMNI tagságát alkotják.

 

(2)        A jelen Szabályzat a) az ALUMNI tagjaira,

b) az ALUMNI Testületére, illetve annak tagjaira,

 

c) az ALUMNI Titkárságára,

 

d) az ALUMNI Programtanácsára vonatkozóan tartalmaz rendelkezéseket.

 

 

AZ ALUMNI CÉLJA

2. §

 

(1)       Az ALUMNI célja

 

a) az egykori hallgatók, oktatók, kutatók, művészek egymás közötti, illetve az egykori hallgatók, oktatók,  kutatók,  művészek  és  az  Egyetem  jelenlegi  oktatói  és  hallgatói  közötti  kapcsolat megőrzése, kiépítése, illetve megerősítése;

 

b az Egyetemen folyó oktatási és kutatási tevékenységek elősegítése, tudomány és praxis párbeszédében;

 

c) regisztrált tagok esetében biztosítani az egykori hallgatók, oktatók, kutatók, művészek hozzáférését az Egyetem nyújtotta előmeneteli lehetőségekhez (könyvtárhasználat, kutatási projektek, továbbképzők, stb.);

 

d) kulturális és szabadidő programok szervezése;

 

e) adománygyűjtés, anyagi támogatások szervezése az ALUMNI szervezet működtetéséhez, céljai megvalósításához, valamint a hatályos intézményfejlesztési tervben szereplő legfontosabb feladatok végrehajtásához.

 

(2)       Az ALUMNI ezen céljainak biztosítása érdekében

 

a)  rendszeresen  tájékoztatja  az  egykori  hallgatókat,  oktatókat,  kutatókat,  művészeket  és  az

Egyetem oktatóit a különféle programokról;

 

b) szorgalmazza és támogatja az egyetemi külkapcsolatok kiépítését, ezen belül különösen a diákmobilitást;

 

c) az Egyetem kutatáspolitikájával összhangban szorgalmazza egykori hallgatói, oktatói, kutatói és művészei bevonását az erre alkalmas kutatási programokba;

 

d) szorgalmazza és támogatja az európai mobilitási (pl. ERASMUS) és kutatási programokban részt vett kimenő és bejövő hallgatók és oktatók bekapcsolását az ALUMNI tevékenységeibe;

 

e) kitüntetésben részesíti az ALUMNI célok megvalósításában kimagasló teljesítményt felmutató tagokat;

 

f)   kötelezi   magát   az   Egyetem   megfelelő   számláira   eljuttatott   címzett   támogatásoknak

(céladományok) az adományozó szándékával megegyező felhasználására.

 

 

 

Az ALUMNI SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE

Az ALUMNI Szervezet

3. §

 

(1)       Az ALUMNI Tagozatokból áll (a továbbiakban: Tagozat).

 

(2)       Minden kar, illetve az Arany János Kollégium egy-egy Tagozatot alkot.

 

(3)        A Tagozatok felelősei kapcsolatot tartanak és együttműködnek az ALUMNI Titkárságával és egymással a különféle szolgáltatások megszervezése folyamán.

 

(4)       A Tagozatok együttműködnek az ALUMNI Titkárságával az ALUMNI tagjainak toborzása terén.

 

4. §

 

(1)  Az  egykori  hallgatók,  oktatók,  kutatók,  művészek  központi  regisztrációjukkal  egyidejűleg jogosultak a tagozati alumni-regisztrációra is.

 

 

 

Az ALUMNI Testület

5. §

 

(1)        Az ALUMNI Testület (továbbiakban: Testület) az ALUMNI stratégiai irányítását ellátó szerve. (2)   A Testület elnöke az Egyetem mindenkori rektora.

(3)       A Testület tagja az Egyetem Igazgatótanácsának  elnöke, a mindenkori egyetemi kancellár , valamint a Hallgatói Önkormányzat által delegált diákképviselő

 

A (4) bekezdésben meghatározott képzési területekről egy-egy tagot kell kinevezni tagozatonként.

 

(4)       A Testület Tagja olyan, az Egyetem és az Egyetem ALUMNI tevékenysége iránt elkötelezett személy lehet, aki az alábbi karokhoz tartozó képzési és kutatási területek valamelyikén kiemelkedő teljesítményt nyújt(ott): a) bölcsészettudományok, b) közgazdaságtudományok és c) művészetek.

 

 

 

6. §

 

(1)       A Testület tagjait a rektor – a tagozatokat alkotó egységek vezetőivel, az Egyetem

Igazgatótanácsa elnökével és az egyetemi  kancellárral folytatott konzultációt követően – nevezi ki

2 évre. A Testület Tagjainak kinevezése korlátlan alkalommal megismételhető.

 

(2)        A  Testület  Tagjainak  kinevezése  megszűnhet  a)  a  kinevezésben  meghatározott  2  év elteltével; b) lemondással; c) a kinevezés visszavonásával.

 

7. §

 

(1)       A Testület Tagja jogosult írásban lemondó nyilatkozatot tenni. A nyilatkozatot az ALUMNI Titkárságához kell eljuttatni. A Testületi Tagság a nyilatkozat kézhezvételétől számított 15 napon belül szűnik meg.

 

8. §

 

(1)       Amennyiben a Testület Tagja az ALUMNI céljaival ellentétesen cselekszik, feladatát nem látja el és az Egyetem szellemiségével össze nem egyeztethető magatartást tanúsít, kinevezését a Rektor írásban és azonnali hatállyal visszavonhatja. A kinevezés visszavonásáról a Rektor a Testület és az érintett Tagozat véleményének ismeretében dönt. A fellebbezést a kizáró határozat kézhezvételétől számított 15 napon belül kell írásban benyújtani az ALUMNI Testülethez.

 

 

 

 

(1)        A Testület Tagjainak feladatai:

9. §

 

 

a) az Egyetem sokszínűségének reprezentálása;

 

b) az ALUMNI működési stratégiájának kidolgozása;

 

c) támogatók felkutatása, a támogatókkal való együttműködés, illetve a támogatások felhasználási elveinek és a felhasználások pénzügyi és adójogi jogszabályoknak megfelelő feltételeinek kidolgozása;

 

(2)       A Testület rendszeresen ülésezik, évente minimum négyszer. Az ülésekről jegyzőkönyv készül. A Testület által hozott döntéseket határozatba kell foglalni. A Testület határozatairól az együttműködés érdekében értesíteni kell a Tagozatokat.

 

(3)       A Testület Tagjait munkájukért külön juttatások nem illetik meg.

 

 

 

Az ALUMNI Programtanácsa

10. §

 

(1)     Az  ALUMNI  Programtanácsa  (továbbiakban:  Programtanács)  az  ALUMNI  operatív működtetéséért felelős testület, amely e feladatkörében:

 

a) koordinálja az ALUMNI programjait;

 

b) részt vesz az ALUMNI programjainak kialakításában, megszervezésében és lebonyolításában;

 

c) egyeztet a Tagozatok alumni programjairól.

 

(2)       A Programtanács elnöke a rektor, vagy az általa megbízott személy. A Programtanács tagjai a tagozatok és a Partiumi Keresztény Egyetem Hallgatói Önkormányzata által delegált egy-egy személy.

 

(3)       A Programtanács rendszeresen ülésezik. Az üléseken a tagok beszámolnak az elmúlt időszak  fejleményeiről,  és  kidolgozzák  az  elkövetkezendő  időszak  stratégiáját  és programtervezeteit.

 

Az ALUMNI Titkárság

11. §

 

(1)        Az ALUMNI Titkárság feladatait a Külügyi Osztály, a rektor által kijelölt személy irányítása alatt látja el.

 

(2)        Az (1) bekezdésben meghatározott feladatok ellátását a Külügyi Osztály keretében kell biztosítani.

 

(3)       Az ALUMNI Titkárság feladatai:

 

a) jelentkezések regisztrálása;

 

b) a regisztrált személyek nyilvántartása;

 

c) tájékoztatás adása;

 

d) az ALUMNI Testület folyamatos tájékoztatása, a negyedévenkénti ülések előkészítése;

 

e) az ALUMNI működésével kapcsolatos adminisztratív tennivalók ellátása;

 

f) kapcsolattartás a Tagozati ALUMNI felelősökkel.

 

 

 

Az ALUMNI  tagjai

12. §

 

(1)       Az ALUMNI tagjai

 

a)   az    Egyetem    egykori    hallgatói,    oktatói,   kutatói,    nem    oktató-kutató     közalkalmazottai, együttműködő művészei

 

b)   az   Egyetem   jelenlegi   oktatói,   kutatói,   nem   oktató-kutató   közalkalmazottai, együttműködő művészei

 

(2)       A jelen szabályzat alkalmazásában

 

a) egykori hallgató, aki az Egyetem bármely karán, vagy azok jogelődjein, illetve a már megszűnt karokon aa) legalább négy féléven keresztül hallgatói jogviszonyban állt, továbbá ab) korábbi rendszerű képzés szerinti szakon, alapképzési, mesterképzési szakon oklevelet, illetve doktori képzésben fokozatot szerzett, függetlenül a tagozattól, valamint, aki a különböző karok, karok szakmai felügyelete alatt indított posztgraduális képzéseken szerzett oklevelet, valamennyi jelen alpontban  írt  esetben  függetlenül  attól,  hogy  jelenleg  fennáll-e  hallgatói  jogviszonya  az egyetemmel;

 

b) egykori oktató, kutató, nem oktató-kutató közalkalmazott, együttműködő művész az, aki az Egyetem bármely karán, vagy azok jogelődjein, illetve a már megszűnt karokon történő munkavégzés céljából az Egyetemmel vagy jogelődjeivel munkaviszonyban, illetve közalkalmazotti jogviszonyban állt.

 

(3)        Az  Egyetem és intézményi elődje egykori hallgatóinak,  oktatóinak, kutatóinak, művészeinek ALUMNI  tagsága regisztrációval létesül. A regisztráció ingyenes. A tagság határozatlan időtartamra szól.

 

 

 

A társult tagság

13. §

 

(1)        Az ALUMNI társult tagjai lehetnek azok a személyek, akik – bár nem az Egyetem valamely karán  szereztek  oklevelet  –  az  ALUMNI  társult tagjai  szeretnének  lenni  és  

 

munkásságuk  során  az  Egyetem  szellemiségével  összhangban  álló,  kiemelkedő  tevékenységet nyújtanak, illetve nyújtottak.

 

(2)        A jelen szakasz (1) bekezdésben meghatározott személyek társult tagságáról a Testület dönt.

 

 

 

A tagok jogai

 

 

 

 

(1)        Az ALUMNI tagjai jogosultak

14. §

 

 

a)  részt  venni  az  ALUMNI  és  a  Tagozat  által  szervezett kulturális,  tudományos és sportprogramokban;

 

b) az ALUMNI kiadványaira, amelyek indokolt esetben térítés ellenében vehetők igénybe;

 

c) hozzáférni az ALUMNI adatbázishoz,

 

d) részt venni az ALUMNI által szervezett rendezvényeken.

 

(2)       Az  (1)  bekezdésben  írt  szolgáltatások  meghirdetésekor  az  ALUMNI  Titkárság  külön felvilágosítást ad arról, hogy a kérdéses szolgáltatás ingyenesen vagy térítés ellenében vehető igénybe.

 

(3)       A  kedvezményesen  igénybe  vehető  szolgáltatásokról az ALUMNI Testület dönt és az ALUMNI Titkárság nyújt felvilágosítást.

 

 

 

A tagok kötelességei

15. §

 

(1)       Az ALUMNI tagjai a 11. § (3) bekezdése szerinti regisztrációval egyidejűleg nyilatkoznak arról, hogy elfogadják jelen szabályzatot és betartják az abban foglaltakat, tagsági jogviszonyuk fennállása alatt az Egyetem jó hírének megőrzésére törekszenek és tartózkodnak minden, az Egyetem szellemiségével össze nem egyeztethető magatartástól.

 

(2)      Az ALUMNI Tagok tagsági viszonyukkal nem élhetnek vissza, az adatbázist kizárólag rendeltetésének és az adatvédelmi jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően használhatják.

 

(3)       Az  ALUMNI  tagság  és  az  ehhez  kapcsolódó  jogosultságok  másra  át  nem ruházhatóak.

 

(4)       Az ALUMNI kapcsán az Egyetem tudomására jutott személyes adatok kezelése kizárólag az adatvédelmi jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően történhet.

 

 

 

Az ALUMNI  tagság megszűnése

16. §

 

(1)       Az ALUMNI  tagság megszűnhet a) kilépéssel (a tag nyilatkozata alapján); b) kizárással.

 

(2)      Az ALUMNI tagja írásban nyilatkozhat arról, hogy ki szeretne lépni az ALUMNI-ból. A nyilatkozatot az ALUMNI Titkárságához kell eljuttatni.

 

(3)       Az ALUMNI tagság kizárással is megszűnhet, amennyiben a tag az ALUMNI szellemiségével össze nem egyeztethető magatartást tanúsít, illetve ha az ALUMNI céljaival ellentétesen cselekszik és visszaél tagsági jogviszonyával. A kizárást indokoló körülmények vizsgálata és az esetleges kizáró határozat meghozatala az ALUMNI Testület hatáskörébe tartozik. A kizárásról az ALUMNI Testület egyszerű többséggel határoz.

 

Záró rendelkezések

17. §

 

(1) Jelen szabályzat 2013. december 19. napján lépett hatályba.